Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Investicioni program za uvođenje linije za proizvodnju kamenih prefabrikata za potrebe u građevinarstvu, DD "KAMEN" Srebrenica, 1997.
Investicioni program za izgradnju fabrike rustikalno-fasadne opeke u Tuzli, tehničko-tehnološki dio, DJL "MIZAN" Tuzla, 1997.
Predidejno rješenje za izgradnju prodajno-distributivnog tržnog centra "RUDHEM" i ekonomske podloge za zaokruženje konstrukcije finansiranja, TP "RUDHEM" Tuzla, 1996.
Investicioni program za izgradnju stambenog naselja od 100 kuća, ABC "ALFACOMMERCE" Tuzla, 1996.
Investicioni program linije za proizvodnje pješčano-vapnene opeke, DOO "SIPOREX" Tuzla, 1996.
Utvrđivanje stvarne finansijske vrijednosti izvedenih građevinsko-zanatskih radova na spregnutom mostu u Ormanici, Direkcija za puteve Tuzlansko-podrinjskog kantona, 1995.
Investicioni program za izgradnju pogona betonskog crijepa, DOO "SIPOREX" Tuzla, 1993.
Investicioni program za izvođenje bušačko-minerskih radova u vlastitoj režiji i uvođenje nove tehnologije sekundarnog miniranja u kamenolomu "Jošanica", DD "Kamenolomi" Zvornik, 1991.
Investicioni program izgradnje linije za proizvodnju pijeska za posebne namjene, građevinskih ljepila i maltera za sanaciju, 1991.
Investicioni program rekonstrukcije kotlovnice u cilju povećanja kapaciteta i zapošljavanja viška radnika, "SIPOREX" Tuzla, 1991.
Investicioni program za proširenje proizvodnog programa industrijske prefabrikacije konstrukcija i građevinske galanterije u cilju zapošljavanja tehnološkog viška radnika, DP "Gradnjamont" Bosansko Petrovo Selo, 1991.
Investicioni program za industrijsku prefabrikaciju konstrukcija i građevinske galanterije radi zapošljavanja tehnološkog viška radnika, "RAD" Bijeljina, 1991.
Investicioni program za industrijsku prefabrikaciju konstrukcija i građevinske galanterije radi zapošljavanja tehnološkog viška radnika, GP "ZLATIBOR" Tuzla, 1991.
Investicioni program za modernizaciju pogona mlina sirovina i mlina cementa radi smanjenja potrpšnje električne energije i smanjenja zagađenja okoline, Fabrika cementa Lukavac, 1991.
Investicioni program za povećanje kapaciteta i modernizaciju pogona "Betonjerke", DP "NOVI IZVOR" Zvornik, 1991.
Investicioni program izgradnje pogona sanitarne i građevinske galanterije od arhitektonskog kamena, "Kamen" Srebrenica, 1991.
Investicioni program izgradnje pogona sanitarne i građevinske galanterije od arhitektonskog kamena, "MERMER" Šekovići, 1991.
Investicioni program za povećanje kapaciteta i modernizaciju pogona "Betonjerka" u sastavu "NOVI IZVOR" Zvornik, 1991.
Ispitivanje podobnosti elektrofiltarskog pepela TE "KAKANJ" za proizvodnju gasbetona, "SIPOREX" Tuzla, 1990.
Investicioni program za racionalizaciju toplotne energije u DP "KAOLIN", Bratunac, 1990.
Investicioni program za modernizaciju i tekuću zamjenu pojedinačne postojeće opreme u DP "RUDAR" Tuzla, 1990.
Investicioni program za izgradnju stovarišta građevinskog materijala za "IGMIN" Tuzla, 1990.
Investicioni program za proizvodnju novih proizvoda na bazi komcel ploča, "KOMAR" Donji Vakuf, 1990.
Investicioni program za modernizaciju pogona sušnice i izgradnju pogona za proizvodnju montažnih gredica, uz zapošljavanje radnika za čijim radom prestaje potreba, "DRINA" Bijeljina, 1990.
Investicioni program izgradnje pogona sanitarne i građevinske galanterije od arhitektonskog kamena, "MERMER" Šekovići, 1990.
Investicioni program izgradnje pogona sanitarne i građevinske galanterije od arhitektonskog kamena, "KAMEN" Srebrenica, 1990.
Investicioni program za industrijsku prefabrikaciju konstrukcija i građevinske galanterije u cilju zapošljavanja tehnološkog viška radnika, RAD" Bijeljina, SIPOREX" Tuzla, Silikatni kompleks u izgradnji, 1990.
Investicioni program za povećanje kapaciteta i modernizaciju "Betonjerke", "NOVI IZVOR" Zvornik, 1990.
Investicioni program za izgradnju pogona za izradu maltera, ljepila i glet-mase, "POLET" Tuzla, 1990.
Investicioni program za izgradnju pogona za proizvodnju panel keramičkih pločica, "TEHNOGRAD", DP "POLET" Tuzla, 1990.
Investicioni program za izgradnju pozajmišta građevinskog kamena Duboki Potok - Bijela rijeka u Srebreniku, "INGRAM" Srebrenik, 1990.
Investicioni program izgradnje pogona za premotavanje elektromotora, "RUDAR" Tuzla, 1990.
Predinvesticioni program izgradnje fabrike pjenostakla, "DRINA" Bijeljina, 1990.
Investicioni program racionalizacije troškova transporta i njegovo organizovanje u vlastitoj režiji, "INGRAM" Srebrenik, 1990.
Investicioni program rekonstrukcije i modernizacije proizvodnih kapaciteta u "KOMAR"-u, "KOMAR" Donji Vakuf, 1990.
Investicioni program rekonstrukcije pogona za proizvodnju hidratnog kreča na lokaciji Duboki Potok, "INGRAM" Srebrenik, 1990.
Investicioni program racionalizacije prometne funkcije u DP "Bosna-Ozren" Bosansko Petrovo Selo, "BOSNA-AZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1990.
Investicioni program proširenja asortimana i modernizacije dijela Fabrike crijepa, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.
Investicioni program otklanjanja nedostataka pri eksploataciji gline i modrnizacija mehanizacije na površinskom kopu, DP "SOČKOVAC" Gračanica, 1989.
Investicioni programa optimalnog korištenja kapaciteta i poboljšanja uslova rada u RO "SOČKOVAC" Gračanica, 1989.
Investicioni program za racionalizaciju toplotne energije u RO "KAOLIN" Bratunac, OOUR Fabrika keramičkih pločica, 1989.
Investicioni program modernizacije mlina za cement u Fabrici cementa Lukavac radi štednje električne energije i povećanja kapaciteta, 1989.
Investicioni program za proizvodnju betonskog crijepa u Zvorniku, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.
Predinvesticiona analiza o mogućnostima i efektima ulaganja u izgradnju pogona kamenih agregata, betonskih prefabrikata i stovarišta građevinskog materijala u Neumu, SOUR "IGMIN" Tuzla, 1989.
Izbor mikrolokacije za fabriku polimer proizvoda, "SIPOREX" Tuzla, 1989.
Investicioni program za izgradnju pogona za proizvodnju betonskog crijepa, RO "UKRAS-KAMEN" Posušje, 1989.
Investicioni program izgradnje linije za proizvodnju tankih ploča marmeta u cilju proširenja proizvodnog asortimana, izvoza i zapošljavanja rdnika, "MERMER" Šekovići, 1989.
Investicioni program za povećanje kapaciteta Fabrike opekarskih proizvoda u Loparama, "SOČKOVAC" Gračanica, Fabrika opekarskih proizvoda Lopare, 1989.
Investicioni program izgradnje pogona mokre separacije bijele keramičke gline, "SOČKOVAC" Gračanica, 1989.
Investicioni program rekonstrukcije i modernizacije Fabrike betonskih elemenata i izgradnje linije za proizvodnju industrijskih dimnjaka, "INGRAM" Srebrenik, 1989.
Investicioni program za prestrukturiranje proizvodnje ukrasne keramike, otklanjanje uskih grla u proizvodnji i uvođenje nove tehnološke linije presovanja radi povećanja izvoza i dopunskog zapošljavanja, "KAOLIN" Bratunac, Fabrika ukrasne keramike, 1989.
Investicioni program prestrukturiranja proizvodnje i korištenja instalisanih kapaciteta radi povećanja izvoza i dopunskog zapošljavanja, "KAOLIN" Bratunac, Fabrika keramičkih pločica, 1989.
Istraživanje mogućnosti proizvodnje lahkih betonskih proizvoda i agregata na bazi tufova iz okoline Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.
Investicioni program otklanjanja nedostataka pri eksploataciji gline i modernizacije na površinskom kopu, "SOČKOVAC" Gračanica, 1989.
Investicioni program zamjene postojećeg kapaciteta, proširenja proizvodnog programa i novog zapošljavanja radnika u OOUR "DRENIK" Srebrenik, RO "INGRAM" Srebrenik, 1989.
Investicioni program modernizacije mlina za cement u fabrici cementa Lukavac, radi štednje električne energije i povećanja kapaciteta, 1989.
Investicioni program izvođenja bušačko-minerskih radova u vlastitoj režiji i uvođenje nove tehnologije sekundarnog miniranja u kamenolomu "Jošanica", "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.
Investicioni program za izgradnju rudnika i fabrike za preradu kvarcnog pijeska sa lokaliteta Bijela stijena - Busija u Zvorniku, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.
Investicioni program optimalnog korištenja kapaciteta i poboljšanja uslova rada u RO "SOČKOVAC", 1989.
Investicioni program za proizvodnju bezazbestnih ploča BAP-95, "BOSNA-AZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1989.
Investicioni program za izgradnju stovarišta građevinskog materijala pri RO "Sočkovac" Gračanica, 1989.
Investicioni program nabavke i montaže transportera šljake od Fabrike sode Lukavac do Fabrike cementa Lukavac, Fabrika cementa Lukavac, 1989.
Investicioni program za izgradnju stovarišta građevinskog materijala na lokacijama Rapatnica i Previle, RO "INGRAM" Srebrenik, 1989.
Investicioni program proširenja pogona za proizvodnju azbestnih pletenica, RO "BOSNA-AZBEST" OOUR Fabrika azbestne lepenke Bosansko Petrovo Selo
Investicioni program izgradnje stovarišta građevinskog materijala RO "INGRAM", OOUR "PROMET" Srebrenik, 1988.
Istraživanje tehničko-ekonomskih parametara proizvodnog programa Tvornice armiranobetonskih konstrukcija i elemenata u cilju postizanja optimalne proizvodnje - individualni stambeni objekti - Analiza tehnološkog procesa, GRO "RADNIK" Kupres, 1988.
Investiciona studija za izgradnju postrojenja za flotaciju liskuna i feldspata pri rudnku “Motajica” Bosanski Kobaš, “MOTAJICA” Bosanski Kobaš, 1988.
Investicioni program proširenja i modernizacije pogona za eksploataciju šljunka i pijeska, "KAOLIN" Bratunac, Rudnik kaolina, keramičkih glina i građevinskih materijala, 1988.
Investicioni program dogradnje elektromašinske radionice, INGRAM" Srebrenik, 1988.
Program mjera proizvodne i ekonomsko-finansijske konsolidacije RO "BOSNA-AZBEST", 1988.
Investicioni program proširenja proizvodnog programa RO "SOČKOVAC" (betonski crijep), "SOČKOVAC" Gračanica, OOUR "CIGLA-BETON", 1988.
Investicioni program povećanja proizvodnje azbestnog vlakna i otprašivanja separacije azbesta, BOSNA-AZBEST", OOUR "AZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1988.
Sanacioni program za otklanjanje uzroka poremećaja u poslovanju i nastalog gubitka u Fabrici opekarskih proizvoda Lopare za 1987. godinu, 1988.
Investicioni program zapošljavanja radnika sa preostalom radnom sposobnošću (izrada galanterije i spomeničarstvo), "MERMER" Šekovići, 1988.
Program proizvodno-ekonomske stabilizacije i prijedlog razvoja RO "CIGLANA" Brčko, 1988.
Prostorni rešetkasti sklopovi u izgradnji industrijskih i javnih objekata. Prikaz savremenih tendencija u građenju prostornih rešetkastih sistema i metode proračuna, "UMEL" Tuzla, RO "MONTAŽA, 1988.
Sanaciono-razvojni program Fabrike gasbetona "CELCON" u Banjaluci, 1987.
Investicioni program aktiviranja kapaciteta za proizvodnju mozaik i podnih keramičkih pločica u Prijedori, Fabrika podnih i mozaik pločica "SELENA", "STEASIN" Prijedor, 1987.
Investicioni program za otklanjanje uskih grla u proizvodnji opekarskih proizvoda u novom pogonu IGM "DRINA" Bijeljina, 1987.
Investicioni program iskorištenja toplote dimnih plinova za zagrijavanje radnog materijala i radnog prostora, "NOVI IZVOR" Zvornik, Fabrika crijepa, 1987.
Investicioni program izgradnje tvornice betonskih konstrukcija i elemenata u Goraždu, "GRADNJA" Goražde, 1987.
Rekonstrukcija separacije kvarcnog pijeska "Tuzla-kvarc" u Bukinju za povećanje kapaciteta i asortimana, 1987.
Utvrđivanje tehno-ekonomski optimalne lokacije za separaciju kvarcnog pijeska, "SIPOREX" Tuzla, 1987.
Investiciono-tehnički program za izgradnju postrojenja za mljevenje živog kreča, "INGRAM" Srebrenik, 1987.
Investicioni program tehničko-tehnološkog unapređenja pogona za separisanje azbestne rude radi poboljšanja kvaliteta prerade azbestne rude i proizvodnje azbestnog vlakna, "BOSNA-AZBEST" Bosansko Pterovo Selo, 1987.
Investicioni program tehničko-tehnološkog unapređenja procesa proizvodnje opeke, Fabrika opekarskih proizvoda Lopare, 1987.
Investicioni program rekonstrukcije separacije kvarcnog pijeska, "SIPOREX" Tuzla, OOUR Rudnik i prerada kvarcnog pijeska "Tuzla-kvarc", 1987.
Investicioni program izgradnje fabrike građevinskih elemenata od gasbetona u Rgotini, Rudnik kvarcnog pijeska "KVARC-RGOTINA", 1987.
Investicioni program rekonstrukcije i aktiviranja Fabrike keramičkih pločica u EKK Prijedor, 1987.
Investicioni program za izgradnju pogona za proizvodnju vapor termoizolacionih ploča, "BOSNA-AZBEST" Bosansko Pterovo Selo, 1987.
Istraživanje mogućnosti korištenja pepela termoelektrane "Ugljevik" u procesu proizvodnje gasbetona, Rudnik i termoelektrana "Ugljevik u osnivanju", 1986.
Investicioni program za izgradnju linije za proizvodnju siporeks granula, građevinskih ljepila i toplinskih maltera, "SIPOREX" Tuzla, 1986.
Investiciono-tehnički program za izgradnju postrojenja za mljevenje živog kreča u Fabrici kreča Srebrenik, "INGRAM" Srebrenik, Fabrika kreča, 1986.
Utvrđivanja ekonomsko-tehničke opravdanosti organizovanja bušenja i miniranja za potrebe SOUR-a "IGMIN" na nivou RO "GRAMAT" Ugljevik, "IGMIN" Tuzla, 1986.
Investicioni program za tehničko-tehnološku rekonstrukciju, modernizaciju i povećanje proizvodnje u RO "NOVI IZVOR" Zvornik, 1986.
Investicioni program obnavljanja proizvodnje alkohola i ugljendioksida u Industriji vrenja Tuzla, Industrija piva i vrenja Tuzla, 1986.
Investicioni program rekonstrukcije površinskog kopa i separacije krečnjaka "Jošanica" kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1986.
Investicioni program sitnog pakovanja cementa, Fabrika cementa Lukavac, 1986.
Investicioni program za otkrivanje ležišta azbestne rude, "BOSNA-AZBEST" Bosansko Petrovo Selo, 1986.
Investicioni program interventne rekonstrukcije proizvodnih postrojenja u Fabrici cementa Lukavac radi podizanja i racionalizacije proizvodnje u skladu sa srednjoročnim planom razvoja za period 1986. do 1990. godina, 1986.
Investicioni program rekonstrukcije, modernizacije i proširenja RO "USORA" Jelah, sa izvodom i Aneksom, 1986.
Investicioni program rekonstrukcije i modernizacije "Ciglane" u Brčkom, 1986.
Investicioni program druge faze razvoja RO "MERMER" Šekovići u periodu 1986-1987. godina, 1986.
Investicioni program za izgradnju pogona za proizvodnju kaljeva, "SOČKOVAC" Gračanica, 1986.
Investicioni program izgradnje pogona za proizvodnju betonske galanterije u Fabrici cementa Lukavac, 1986.
Investicioni program za sanaciju postrojenja u Fabrici fasadne opeke, "SOČKOVAC" Gračanica, 1986.
Investiciono-tehnički program za izgradnju postrojenja za mljevenje živog kreča u Fabrici kreča Srebrenik, 1985.
Investiciono-tehnički program za izgradnju tvornice betonskih elemenata u Kupresu, "RADNIK" Kupres, 1985.

INVESTICIONI PROGRAMI