Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko rijeke Brke u Gornjem Rahiću, na cesti Gornji Rahić – Štrepci, IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak, 2010.

Ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko rijeke Šibošnice u Čeliću, na regionalnom putnom pravcu R-458 Tuzla – Čelić – Brčko, „IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak, 2010.
Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta sa prednapregnutim glavnim nosačima preko rijeke Oskove u Živinicama, na regionalnom putnom pravcu R-455a Živinice – Svatovac, „JUMBAP-198“ d.o.o. Živinice, 2009.
Statičko i dinamičko ispitivanje mosta na rijeci Gradašnici, općina Gradačac, Direkcija cesta TK-a, 2009.
Utvrđivanje stanja konstrukcije mosta, statičko i dinamičko ispitivanje mosta preko rijeke Fojnice na regionalnom putu R443 Visoko-Kiseljak, na stacionaži km 14, lokacija Crvena stijena, Kiseljak, Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona, 2009.
Ispitivanje probnim opterećenjem pješačkog mosta preko rijeke Bosne u Zavidovićima, Općina Zavidovići, 2009.
Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na lokaciji mosta preko rijeke Brke u G.Rahiću, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.
Hidrološko-hidraulička analiza protoka i nivoa vode na profilu mosta preko rijeke Brke u Gornjem Rahiću, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.
Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta preko rijeke Janje, na putu Priboj – Teočak, “IZGRADNJA” d.o.o. Teočak, 2007.
Probno ispitivanje na statičko i dinamičko opterećenje novoizgrađenog spregnutog mosta preko rijeke Oskove u Živinicama, na regionalnom putnom pravcu R-455a, Živinice – Svatovac, Direkcija cesta TK, Tuzla, 2007.
Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta broj 4 preko rijeke Sapne u Sapni, odn. na novom putu Kalesija – Sapna, dionica Munjača – Sapna, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

Ispitivanje probnim opterećenjem (JUS U.M1.046) armiranobetonske konstrukcije kojom je natkrivena rijeka Jala (most) na lokaciji tržnog centra “Merkator” u Tuzli, DOO “TEHNA” Gračanica, 2004.

Ispitivanje probnim opterećenjem konstrukcije mosta na putu Vozuća-Kalajši, općina Zavidovići, “KONEXPORT” d.o.o. Sarajevo, 2004.
Ekspertni pregled Ajfelovog mosta u Sarajevu sa zaključcima i prijedlozima sanacije, Gradska uprava grada Srajeva, 2003.
Ispitivanje i stručno mišljenje o mogućnosti oslanjanja čeličnih nosača mosta za Karanovac preko rijeke Spreče, na putu Tuzla – Doboj na novoformirana ležišta uštemana na postojeće obalne oslonce, Mercy Corps, Tuzla, 2000.
Ispitivanje mogućnosti nastavljanja gradnje nosive konstrukcije mosta preko rijeke Brke u Brčkom, GP "RAD" Bijeljina, 1999.
Ispitivanje armiranobetonske konstrukcije mosta preko rijeke Usore na putu za mjesto Kaloševići, PARSONS DELAWARE INC, 1999.
Ispitivanje radi sanacije i rekonstrukcije drumskog mosta u Rahiću, dionica Rahić-Čelić, Ministarstvo prometa i komunikacija TPK - Direkcija za puteve Tuzla, 1998.
Pregled drumskih mostova na magistralnom putu Tuzla-Doboj -Bosanski Brod, IFOR, 1996.
Ispitivanje mosta preko rijeke Mala Tinja, na putu Tuzla-Županja u blizini Ormanice, tipa spregnute konstrukcije, DGP "TEHNOGRAD-VISOKOGRADNJA" Tuzla, 1995.
Pregled i utvrđivanje oštećenja konstruktivnih elemenata mosta za vezu pogona 6 i pogona finalizacije, DD Fabrika soli Tuzla, 1993.
Ispitivanje mosta tipa "BEJLI" preko rijeke Tinjanke na lokaciji u Ormanici, Okružni štab TO Tuzla, 1992.
Ispitivanje mosta nadvožnjaka iznad pruge Tuzla-Zvornik u KM 5+996,25 i KM 0+276 puta, DP "GRAđEVINAR", Građevinska operativa Graèanica, 1990.
Ispitivanje mosta preko rijeke Tešanjke ispod ušća Raduške rijeke u Tešnju, "UNIVERZAL" Tešanj, 1990.
Ispitivanje čeličnog željeznog mosta na 1+89 km industrijskog kolosijeka Kreka Nova – Banovići, Rudnici lignita "KREKA" OOUR "Prevoz" u Tuzli, 1989.
Ispitivanje mosta preko pruge Brčko-Banovići u km 112+282 u mjestu Dobrnja-Jug, Rudnici lignita "KREKA" Tuzla, 1989.
Ispitivanje prednapregnutog mosta na Abramovačkoj rijeci, na putu Solina-Tetima, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1988.
Ispitivanje drumskog mosta preko rijeke Turije na putu Lukavac-Banovići, TEHNOGRAD" "VISOKOGRADNJA" Tuzla, OOUR "Građenje" Lukavac, 1987.
Ispitivanje privremenog drumskog mosta preko rijeke Sapne na putu Zvornik-Sapna, SIZ za regionalne puteve Tuzla, 1987.
Katastar mostova i pregled stanja na pravcima: Karakaj-Lopare R 456; Karakaj-Lopare R 456; Jadar Han-Bratunac R 453; Tuzla-Glavičice R 459; Tekija-Skelani R 454; Gračanica-Brčko R 460; Milići-Skelani R 452; Simin Han-Brčko R 458; Bukva-Srebrenik R 461; Dubrave-Tuzla R 470; Orašje-Gradačac R 463; Crkvina-Ormanica R 462; Ribnica-Međaš R 459; Banovići-Lukavac R 471; Bratunac-Drinjača R 454; Tišća-Caparde R 455; na dan 31.12.1987., SIZ za regionalne puteve Tuzla
Ispitivanje prednapregnutog mosta preko rijeke Jale, na transverzali T-8, Slavinovići u Tuzli, km 0+294,15, "TEHNOGRAD" "Visokogradnja", OOUR "Građenje" Tuzla, 1986.

ISPITIVANJE : Mostovi