Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

PROJEKTOVANJE : Putevi i Klizišta


Izrada Glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije i modernizacije ulice u naselju Lopare, od raskršća kod benzinske pumpe “SAS“, pored srednjoškolskog centra “Vuk Karadžić“, do kraja regulacionog plana (kod porodično-stambenog objekta Jurošević Dojčina) i dalje do porodično-stambenog objekta Maksimović Cvjetka, ukupne dužine ℓ = 495,00 m, Opština Lopare, 2008.

Glavni projekat sanacije klizišta „K1“ na stacionaži od 1+264.176 do 1+319.377 km, klizišta „K2“ na stacionaži od 0+984.661 do 1+025.253 km i klizišta „K3“ na stacionaži od 0+881.158 do 0+949.172 km, regionalnog puta R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci – Srnice, Direkcija cesta TK, 2008.
Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci - Srnice, u dužini cca 2.400,00 m, iz pravca Srnica Donjih, Direkcija cesta TK, 2008.
Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Vukosavcima, i to: Dionica A: od kraja asfalta kod Muzeja u Vukosavcima do Konzu-lovića potoka, u ukupnoj dužini od cca 1.130 m; Dionica B: od cera kod kuće Vinka Mitrovića do Konzulovića potoka u Mitrovićima, u ukupnoj dužini od cca 1.800 m, odnosno, ukupne dužine (A+B) cca 2.930 m, Opština Lopare, 2008.
Glavni projekti sanacije klizišta: „K1“ na stacionaži od 0+216,721 km do 0+276,962 km; klizišta “K2” na stacionaži od 0+671.474 km do 0+715.315 km, klizišta “K3” na stacionaži od 0+792.901 km do 0+820.845 km i klizišta „K4“ na stacionaži od 1+111.069 km do 1+138.725 km regionalnog puta R-459 Tuzla – Dokanj - Šibošnica, dionica Jarići - Lovački dom, Direkcija cesta TK, 2008.

Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R 459 Tuzla – Dokanja - Šibošnica, dionica Jarići- Lovački dom, dužine od L = 2000 m, Direkcija cesta TK, 2008.

Glavni projekat rekonstrukcije kraka Ulice muderisa Ibrahimbegovića, MZ Kolobara II, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini cca 200 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2008.

Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R 459 Tuzla – Dokanja - Šibošnica, dionica Jarići- Lovački dom, dužine od L = 2000 m, Direkcija cesta TK, 2008.
Izrada Glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije i modernizacije ulice u naselju Lopare, od raskršća kod benzinske pumpe “SAS“, pored srednjoškolskog centra “Vuk Karadžić“, do kraja regulacionog plana (kod porodično-stambenog objekta Jurošević Dojčina) i dalje do porodično-stambenog objekta Maksimović Cvjetka, ukupne dužine ℓ = 495,00 m, Opština Lopare, 2008.
Glavni projekat sanacije klizišta „K1“ na stacionaži od 1+264.176 do 1+319.377 km, klizišta „K2“ na stacionaži od 0+984.661 do 1+025.253 km i klizišta „K3“ na stacionaži od 0+881.158 do 0+949.172 km, regionalnog puta R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci – Srnice, Direkcija cesta TK, 2008.
Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci - Srnice, u dužini cca 2.400,00 m, iz pravca Srnica Donjih, Direkcija cesta TK, 2008.
Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Vukosavcima, i to: Dionica A: od kraja asfalta kod Muzeja u Vukosavcima do Konzu-lovića potoka, u ukupnoj dužini od cca 1.130 m; Dionica B: od cera kod kuće Vinka Mitrovića do Konzulovića potoka u Mitrovićima, u ukupnoj dužini od cca 1.800 m, odnosno, ukupne dužine (A+B) cca 2.930 m, Opština Lopare, 2008.

Glavni projekat sanacije četiri klizišta na regionalnom putu R-456 Sapna-Priboj, dionica Sapna-Goduš, Direkcija cesta TK, 2007.

Gavni projekat za izgradnju trotoara uz magistralni put u općini Srebrenik, 2007.

Idejni projekat sa elaboratom o sanaciji klizišta “Moruš” u Maglaju, Općina Maglaj, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta za naseljeno mjesto Džemat, i to asfaltnog puta Priboj-Tuzla, pa do raskrsnice za Jeftiće, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Lopare Selo, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta za Markoviće, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekti za rekonstrukciju i modernizaciju putne mreže u Brčko Distriktu BiH (ulice: Muderisa Ibrahimbegovića, Klanac I, Rasta Petrovića, za zaseok Pavloviće, Stari rasadnik kod igrališta, Dejstonska, Musića sokak, put u MZ Bijela, u MZ Palanka, put za zaseok Zimonjići, u MZ Begovača, Isaka Samokolije), Vlada Brčko Distrikta BiH, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R-459 Tuzla-Dokanj-Šibošnica, dionica Jarići – Lovački dom, dužine 2.000 m, Direkcija cesta TK, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije Ulice pored zgrade „Inžinjering“-a, koja se u pravcu juga pruža do spajanja sa Ulicom cara Dušana, ukupne dužine L = 415,0 m, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije Ulice kralja Petra, u ukupnoj dužini L = 670,00 m, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta - Ulica majke Angeline, u ukupnoj dužini L = 388,25 m, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta za Vidoviće, i to od skretanja preko mosta na rijeci Jablanici, pa do kuće Pere Vidovića, u ukupnoj dužini od L = 2.465,00 m, Opština Lopare, 2007.

Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, Direkcija cesta TK Tuzla, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Smiljevac, Opština Lopare, u ukupnoj dužini od cca 3.300 m, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Piperi – brdo Spasojevići u ukupnoj dužini od cca 2.450,00 m, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta za Brusnicu, i to sa regionalnog puta Lopare – Brčko, do centra sela kod čitaonice, u dužini cca. 4.400 m,

Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnih puteva Kozjak – Mačkovac, Opština Lopare, 2007.

Projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta Lopare – ćatinovača, i to od zaobilaznice kod mosta na rijeci Gnjici do na ćatinovaču, to jest, do spoja sa putem Vukosavci – Udrigovo, u ukupnoj dužini od cca 3170 m, Opština Lopare, 2007.

Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R460 Gračanica – Bukva – Doborovci, dionica izlaz iz Gračanice od Lamela do raskrsnice za Babiće, L = 1000 m, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

Projekat sanacije klizišta na regionalnom putu R-458 od ST 0+533.000 do ST 0+630.000, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

Glavni projekat sanacije regionalnog puta R-458 Simin-Han – Gornja Tuzla, dionica Novo Naselje – Simin Han (magistralni put M-18) u dužini cca L = 2000 m, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

Glavni izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R 461-a Srebrenik – Donja Orahovica, dionica raskršće za Brnjičane – raskršće za Gornje Moranjke, L =1,3 km, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

Glavni projekat sanacije regionalnog puta R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, dionica most na Solini – Dokanj, L = 2,3 km, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

Dopuna glavnog projekta lokalnog puta kroz Milino Selo, SO Lopare, od odvajanja sa puta Koraj-Ugljevik do priključka na put Brčko-Lopare, dužine 6.508,0 km, Opština Lopare, 2006.

Dopuna projekta rekonstrukcije puta R 459 Dokanj-Šibošnica, dionica Dokanj-Jarići od profila P 54 do P 127, Direkcija za puteve Tuzla, 2004.

Sanaciji klizišta ispod puta Tuzla- Husino, u blizini raskršća, DD "2. oktobar" Tuzla, 1999.

Sanacija klizišta kod ulaza u Mjesnu zajednicu Husino, na putu Tuzla-Husino (klizište "Husino novo"), DD "2. oktobar" Tuzla, 1999.

Glavni projekat rekonstrukcije dijela puta južna saobraćajnica, dionica Gumara-Husino, DD "2. oktobar" Tuzla, 1998.

Glavni projekat rekonstrukcije i dopuna Dopuna Glavnog projekta rekonstrukcije puta K-456, Lopare - Previle, dionica Šibošnica - Gornji Humci, prema zaključcima revizione komisije, Opština čelić, 1998.

Glavni projekat puta R-455a Priluk – Poljice, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

Projekat racionalizacije kolovozne konstrukcije kod izgradnje pristupnih saobraćajnica za HAK 2 i DITU sa parkiralištima, "Tuzla-putevi" Tuzla, 1993.

Projekat priključka puta Bukov Do- Milankovići, UNHCR, 1993.

Projekat puta Alijine Luke – Milankovići, UNHCR, 1993.

Idejni projekat izgradnje puta Maoča - Marino Brdo, Putni fond okruga Tuzla, 1993.

Projekat sanacije poletno-slijetne staze Aerodroma Dubrave kod Tuzle, Okružni štab TO Tuzla, 1992.

Glavni projekat lokalnog puta priključak na lokalni put separacija na površinskom kopu "Vijenac", Fabrika sode Lukavac, 1992.

Projekat sanacije na poprečnim profilima PAD 46 na dijelu puta Srednja Lipnica sa inženjersko-geološkim ispitivanjima, "SIPOREX" Tuzla, 1991.
Projekat rekonstrukcije puta u Fabrici za mljevenje kreča, "INGRAM" Srebrenik, Fabrika za preradu kreča, 1988.
Projekat ukrštanja puta i odvodnog kanala sa gasovodom na lokaciji Ulice kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1988.
Pristupni put u krug fabrike za preradu kamena, SREBRENICAKAMEN" Srebrenica, 1987.
Projekat pristupnog puta u krugu fabrike "TITAN" Srebrenik, 1987.
Projekat pristupnog puta u krugu Fabrike za preradu kamena, "SREBRENICAKAMEN" Srebrenica, 1987.
Glavni projekat putne mreže pristupnih puteva u krugu fabrike betonskih elemenata u Kupresu, GRO "RADNIK" Kupres, 1987.
Glavni projekat rekonstrukcije i modrenizacije dionice puta od raskršća sa putom Kupres-Šipovo do Bilog potoka, GRO "RADNIK" Kupres, 1987.
Glavni projekat infrastrukturnih objekata za rudnik soli Tetima - pristupne saobraćajnice - nosač cjevovoda
Idejni projekat raskršća regionalnog puta Kupres-Šipovo sa rekonstruisanim priključkom za Tvornicu montažnih elemenata GRO "RADNIK" Kupres i ostalim lokalnim putevima na mjestu raskršća, "RADNIK" Kupres, 1986.
Glavni građevinski projekat prilaznog puta za deponiju uglja u krugu klasirnice Rudnika uglja "Mramor", Rudnici lignita "Dobrnja-Lukavac" u Tuzli, 1986.
Glavni projekat puta za Gornju Grabovicu, dionica prodavnica – česma, MZ Gornja Grabovica, 1985.