Telefon:    +387 (0)35 258-083
direktor:   +387 (0)35 258-085
finansije:  +387 (0)35 258-081
Fax:           +387 (0)35 258-089
Email: tzgit@bih.net.ba
www.institut-git.com.ba
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work
Background image of construction work Background image of construction work

Geomehanička istraživanja tla na lokaciji „Bijelo more 1“ Sisecam Soda Lukavac u Lukavcu, 2011.
Geomehanička istraživanja tla na lokaciji poslovno–stambenog objekata na parceli označenoj kao k.č. 752/1 k.o. goražde II, u ulici 43. drinske brigade, Goražde, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, 2011.
Geomehanička istraživanja i analitička kontrola nosivosti i slijeganja temeljnih stopa montažne AB konstrukcije “SES“ d.o.o. Bačići, Sarajevo, G.T.D. „Tehna“ d.o.o. Gračanica, 2010.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji klizišta na usjeku pored magistralnog transportera MT 3-3 na PK ''Dubrave'' u Dubravama, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, 2010.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji skladišnih objekata kod Lukavca, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ d.o.o. Lukavac, „KEMIS – BH“, d.o.o. za ekologiju, proizvodnju i usluge Lukavac, 2010.
Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja terena za potrebe rekonstrukcije dijela regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna, dionica: Here (ratni put za Teočak) - Rastošnica (kraj asfalta), Direkcija cesta Tuzla, 2009.
Geomehanička ispitivanja stabilnosti i nosivosti temelja BBC turbine energane u krugu „GLOBAL ISPAT“ – Koksna industija d.o.o. Lukavac, 2009.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji objekta energane u krugu „GLOBAL ISPAT“ – Koksna industija d.o.o. Lukavac, 2009.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji individualnog stambenog objekta i armiranobetonskog potpornog zida koji se nalazi na kč 814/1 i 818/1 u čeliću, Općina Čelić, BiH, Osman Zildum, Čelić, Općina Čelić, BiH, 2009.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji stambeno-poslovne zgrade „SP-21“ u Orašju, Županija Posavska, Ministarstvo branitelja, Orašje, 2009.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji klizišta I, II i III na pristupnom putu od RP-469 do Rudnika „Dubrave“,Rudnici “KREKA” u Tuzli, d.o.o., 2009.
Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na lokaciji mosta preko rijeke Brke u G.RahiĆu, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.
Ispitivanje inženjersko-geoloških i geomeha-ničkih karakteristike terena na lokaciji klizišta na dionici puta Gornji Zovik – Guvno, L = 120,0 m, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji tribina stadiona u MZ „Meraje“, Brčko Distrikt BiH, Vlada Brčko Distrikt BiH, 2008.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji poslovnog objekta, na zemljištu k.č. br. 1211/2 i 1211/3 u Dubravama, Brčko Distrikt BiH, Niko IliĆ, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH, 2008.
Ispitivanje zbijenosti podloge za objekat radiološke klinike na Gradini, Tuzla, lamela B, „GIPROM“ d.o.o. Tuzla, 2008.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji sportsko-rekreacionog kompleksa zatvorenog gradskog bazena i sportske sale u Brčko DC BiH, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.
Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici puta R-460 Gračanica- Bukva –Doborovci, Direkcija cesta TK, 2008.Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici Jarići-lovački dom regionalnog puta R-459 Tuzla-Dokanj-Šibošnica, u dužini od 2.300 m, Direkcija cesta TK, 2008.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji poslovnog objekta u Stanić Rijeci, vlasništvo Konjić Fatime, 2008.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji poslovno-stambenog objekta “Crveni krst” u Doboju, «GRAĐ-PROMET» d.o.o Doboj 2007.

Geomehanička ispitivanj temeljnog tla za potrebe izgradnje betonskog mosta na rijeci Oskovi u Živinicama, na regionalnoj cesti R-455A Živinice –Svatovac, Direkcija cesta Tuzla, 2007.

Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji objekta svlačionice sportskog terena u ŠatoroviĆima, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2007.
Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji stambenog objekta (spratnosti S+P+2+Pk) u Vidovdanskoj ulici u Doboju, „GRAđ-PROMET“ d.o.o. Doboj, 2007.

Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji poslovno-stambenih objekata “PROGRES” u DOboju, “GRAđ-PROMET” Doboj, 2007.
Geomehanička ispitivanja terena za izradu glavnog izvedbenog projekta za rekonstrukciju regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica “Sapna – Goduš”, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.

Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji zgrade teške sode, SSL – „SISECAM SODA“ Lukavac d.o.o., 2006.

Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici puta R-459 most na Solini – Dokanj, Direkcija cesta TK, 2006.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji sportske dvorane u Dubravama, Brčko DC, Vlada Brčko DC, 2006.
Geomehaničkoa ispitivanja tla na lokaciji minareta Tahvilagine džamije u Kladnju, Medžlis islamske zajednice Kladanj, 2005.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji stambeno-poslovnog objekta u ulici Bulevar mira u Brčkom, stambeno naselje Centar, “ASTRA PLAN” d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BiH, 2005.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji hale za skladištenje sa prodajnim i kancelarijskim prostorom u Donjim Žabarima, opština Donji Žabari, “ASTRA PLAN” d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BiH, 2005.
Geomehanička istraživanja tla na lokaciji objekta “15. osnovne škole” u ŠatoroviĆima Brčko Distrikt BiH, Brčko Distrikt BiH, 2005.
Geomehanička ispitivanja tla sa proračunima nosivosti i slijeganja na objektu u Brčkom, Centralna banka BiH, Filijala Brčko, 2005.
Ispitivanje uzoraka materijala, uzetih iz podtla i nasipa na objektu puta R 471 Lukavac – BanoviĆi, dionica Babice – Mosorova, Direkcija za puteve Tuzlanskog kantona Tuzla, 2000.
Analiza lokacije šljačišta "Drežnik" radi utvrđivanja moguĆnosti izgradnje kompleksa malih i srednjih proizvodno-prerađivačkih pogona, JP Zavod za urbanizam Tuzla, 1999.
Istražni radovi radi utvrđivanja moguĆnosti korištenja šljake i pepela iz TE "Tuzla" kao korisnih materijala u izgradnji saobraĆajnica, Termoelektrana Tuzla, 1998.
Priručnik za primjenu prefabrikata od plinobetona – pjenobetona u građevinarstvu, DOO "SIPOREX" Tuzla, 1998.
Ispitivanje moguĆnosti primjene halde iz GIP "SRETNO" Breza u proizvodnji maltera za zidanje i malterisanje, maltera za injektiranje i maltera za sanaciju ošteĆenja, GIP "SRETNO" Breza, 1994.
Ispitivanje moguĆnosti korištenja halde iz Breze prilikom stabilizacije koherentnih i nekoherentnih materijala pri izradi nosivih slojeva saobraĆajnica, GIP "SRETNO" Breza, 1994.
Upotrebe granula od gasbetona u zaštiti okoline i poljoprivredi, DP "SIPOREX" Tuzla, 1990.
Studija o inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama tla na lokaciji HAK I i II – podloge za izradu regulacionog plana, Hloralkalni kmpleks Tuzla HAK, 1990.
Ispitivanje uticaja kisele sredine na isoljavanje krečno-silikatne pune opeke i fasadne šuplje opeke, "TEHNOGRAD" "VISOKOGRADNJA" Tuzla, 1987.

Ispitivanja pri izvođenju opitnih dionica na PK Bogutovo Selo i laboratorijska ispitivanja moguĆnosti upotrebe otpadnog kreča u proizvodnji mješavine od pepela TE Ugljevik za izvođenje donjih nosivih slojeva saobraĆajnica, Rudnik i termoelektrana Ugljevik, 1987.

Geomehanička ispitivanja tla za skladište u krugu Fabrike DOO "SIPOREX" Tuzla, 1997.

Projekat proizvodnje i kontrole kvaliteta betonskog crijepa i tehnički detalji pokrivanja sa crijepom proizvedenim u DOO "SIPOREX" Tuzla, 1997.

Laboratorijska ispitivanju podobnosti sirovina sa tuzlanskog područja za proizvodnju rustikalno-fasadne opeke, DOO "MIZAN" Tuzla, 1996.

Dopuna projekta geomehaničkih ispitivanja tla za potrebe izgradnje objekta benzinske stanice u Bukinju kod Tuzle, Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje benzinske pumpe i profili bušotina, PP "KOPEX" Tuzla, 1996.

Geomehanička ispitivanja tla za uslove izvršenog fundiranja objekta magacina "BS KOMERC"-a (Ulica I.M.Irca iza br. 111, kč 225/2), "BS KOMERC" Tuzla, 1994.

Geomehanička ispitivanja temeljnog tla na lokaciji mosta preko rijeke Mala Tinja kod tunela Ormanica, Armija Republike BiH, Komanda korpusa, 1992.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla na lokaciji rezervoara za melasu R3 u krugu Industrije vrenja "KVIN" Tuzla, 1992.

Geomehanička ispitivanja temeljnog tla na lokaciji motela i poslovnog objekta Fabrike sode Lukavac, 1992.

Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za objekat "TRANS-TURIST"-a Tuzla, 1992.

Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za sanaciju objekta "GavriloviĆ" Tuzla, Fond za sanaciju posljedica slijeganja u Tuzli, 1992.
Gomehanička ispitivanja temeljnog tla za sanaciju objekta osnovne škole u Pascima, 1992.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za dogradnju sprata na lokaciji stambenog objekta Fabrike soli Tuzla, 1992.

Inženjersko-geološke karakteristike terena Husino neophodne za izradu regulacionog plana urbanog područja, Opštinski zavod za urbanizam Tuzla, 1991.

Inženjersko-geološke karakteristike terena za regulacioni plan urbanog područja ŠiĆki Brod Bukinje, Opštinski zavod za urbanizam Tuzla, 1991.

Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji Sjenjak Tuzla, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1991.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za nadogradnju potkrovlja na kolektivnoj stambenoj zgradi u Gračanici, SIZ za zdravstvenu zaštitu Gračanica, 1991. "GRADNJA" Ugljevik, 1991.

Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za postrojenja za prečišĆavanje dimnih plinova i otpadne prašine u topionici olova "TESLA" Brčko, "UMEL" Tuzla, 1991.

Geomehanička ispitivanja tla za izgradnju (dogradnju) garderobe u krugu Fabrike "SIPOREX" Tuzla, 1991.

Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za izgradnju centralnog skladišta, "TRANSSERVIS-TRGOVINA" Tuzla, 1991.

Geomehanička ispitivanja tla za izgradnju poštanskog centra u Doboju na lokaciji željezničke stanice, PTT saobraĆaj Doboj, 1991.

Geološka istraživanja opekarskih glina na području Lopara, DP Fabrika opekarskih proizvoda Lopare, 1990.

Geomehaničke podloge za glavni rudarski projekat eksploatacije krečnjaka na pozajmištu Duboki Potok - Bijela rijeka, "INGRAM" Srebrenik, 1990.
Geomehanička ispitivanja tla za objekat drobilane u krugu DP "RUDING" Ugljevik, DP "RUDING" Ugljevik, 1990.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla na lokaciji kotlovnice "SIPOREX" Tuzla, 1990.
Geomehanička ispitivanja tla za zanatski centar u Maglaju, SIZ za stanovanje, komunalne djelatnosti i lokalne puteve Maglaj, 1990.
Geomehanička ispitivanja tla za lociranje društvene stambene zgrade SP-70 u Maglaju, SIZ za stanovanje, komunalne djelatnosti i lokalne puteve Maglaj, 1990.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za dogradnju objekta SO Doboj, SIZ stambeno-komunalnih djelatnosti Doboj, 1990.
Inženjersko-geološka, geomehanička ispitivanja na lokaciji čakloviĆa za individualnu stambenu izgradnju P+1 Maglaj, UPI R0 "25. maj" Maglaj, OOUR Proizvodnja Maglaj, 1990.
Klasifikacija, kategorizacija i proračun rudnih rezervi opekarskih glina ležišta Pukiš kod Lopara, Fabrika opekarskih proizvoda Lopare, 1990.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina lokaliteta Karanovac kod Gračanice, "SOčKOVAC" Gračanica, 1990.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina ležišta Pukiš kod Lopara, nastavak istraživanja iz 1989. godine, Fabrika opekarskih proizvoda Lopare, 1990.
Pregled temeljnih jama sa kontrolom modula stišljivosti podtla i šljunčanog tampona za kolsku vagu u krugu Fabrike soli Tuzla, 1990.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za objekat veterinarske stanice u Stjepan Polju, "KOKA-PRODUKT" Gračanica, 1989.
Geomehanička ispitivanja tla za silos Fabrike "POLIMER BETONA" u industrijskom krugu "SIPOREX"-a Tuzla, Silikatni kompleks Tuzla, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za lokaciju društvene stambene zgrade "SOLITER P+8" u Maglaju, SIZ za stanovanje, komunalne djelatnosti i lokalne puteve Maglaj, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za objekat ABC i objekta društvene stambene zgrade SP-70 u Maglaju, SIZ stambeno-komunalnih djelatnosti Maglaj, 1989.
Geomehanička ispitivanja tla za objekte na lokaciji parkirališta "USORA" Doboj, "PUTEVI BiH" Sarajevo, RO "DOBOJ-PUTEVI" Doboj, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za dogradnju i rekonstrukciju osnovnog suda u Derventi, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za dogradnju objekta SIZ-a PIO BiH Filijala Doboj, 1989.
Geološke-hidrogeološke, geomehaničke i pedološke karakteristikama tla lokacije groblja Srebrenik, SIZ stambeno-komunalnih djelatnosti Srebrenik, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za stambeno-poslovnu zgradu P+2S+M i poslovni prostor S+P u Orašju, RO "BURIN" Orašje, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za objekat dogradnje inkubatorske stanice Stjepan Polje, kao i temeljnog tla za objekte matičnih jata u Karanovcu I i II, "KOKA-PRODUKT" OOUR "MATIčNO JATO" Gračanica, 1989.
Klasifikacija, kategorizacija i proračun rudnih rezervi opekarskih glina na ležištu Paulje kod Lopara, "SOčKOVAC" Gračanica, 1989.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji objekta stovarišta građevinskog materijala u Dubokom Potoku, "INGRAM" Srebrenik, 1989.
Geomehanička ispitivanja tla na objektu fiskulturne sale u Ljubačama, "TEHNOGRAD-VISOKOGRADNJA", OOUR za građenje Tuzla, 1989.
Geološko-geotehnička istraživanja za potrebe izrade glavnog projekta objekta akvakulture u Gračanici, UPI - RO "INVEST" RO za agroindustrijski i prometni inženjering i konsalring Sarajevo, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za izgradnju individualnih stambenih objekata na lokaciji kč. 5544 i 5444 KO Lipnica, RO u osnivanju Silikatni kompleks, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla fabrike za izradu finalnih proizvoda od polimerbetona u Tuzli, Silikatni kompleks u osnivanju Tuzla, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za tržni centar u Loparama, "PZ DOJČIN LUKIĆ" Lopare, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za dogradnju i adaptaciju radionice OOUR-a "Elektroremont" BanoviĆi, "Građevinar" Gračanica, 1989.
Klasifikacija, kategorizacija i proračun rudnih rezervi opekarskih glina ležišta Obrijež kod Bijeljine, "DRINA" Bijeljina, 1989.
Geomehanička ispitivanju tla za rekonstrukciju pogona prečišĆavanja sirove slane vode (P 1/2), preradu matične lužine (P-4), transport i sušenje soli (P-6), Fabrika soli Tuzla, 1989.
Geomehanička ispitivanja tla uz temelje objekta Narodne biblioteke u Tuzli, Fond za sanaciju i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla, zbog eksploatacije sonog ležišta, 1989.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina lokaliteta Stjepan polje kod Gračanice, "SOčKOVAC" Gračanica, 1989.
Glavni rudarski projekat eksploatacije gline sa ležišta Bare-Rosulje Jelah SO Tešanj, "USORA" Jelah, 1989.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ukrasnih breča lokaliteta StubliĆ i Golubar (Brestovik), kao i crnog ukrasnog krečnjaka lokaliteta Podosmače na teritoriji SO Srebrenica, RO "SREBRENICA-KAMEN" Srebrenica, 1989.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina lokaliteta Paulje kod Lopara - nastavk istraživanja iz 1988. godine, RO "SOČKOVC", OOUR Fabrika opekarskih proizvoda Lopare, 1989.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za stambene objekte S-30 i S-24 u Maglaju, SIZ za stambeno-komunalne djelatnosti Maglaj, 1988.
Geomehanička ispitivanju tla ispod temelja objekta štamparije regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1988.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za objekat prve faze regeneracije gumenih valjaka, "GUMING" Tuzla, 1988.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za dogradnju stambenih zgrada 20 i 16 u Ulici Pere Đokića u Maglaju, SIZ za stambeno-komunalne djelatnosti Maglaj, 1988.
Klasifikacija, kategorizaciji i proračun rudnih rezervi opekarskih glina na lokalitetu Ulice - polje D kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1988.
Geomehanička ispitivanja tla u krugu "Industrije vrenja" Tuzla, 1988.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina lokaliteta Paulje kod Lopara, "SOčKOVAC" Gračanica, OOUR Fabrika opekarskih proizvoda Lopare, 1988.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina lokaliteta Stjepan Polje kod Gračanice, "SOčKOVAC" Gračanica, 1988.
Geomehanička ispitivanja tla ispod temelja objekta "KuĆa čaliĆ" u Tuzli, Fond za sanaciju i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla zbog eksploatacije sonog ležišta, 1987.
Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji objekta "ŠIPAD" u Tuzli, Fond za sanaciju i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla zbog eksploatacije sonog ležišta, 1987.
Geomehanička ispitivanja radi određivanja podobnosti tla za izvođenje kanalizacione mreže na području MZ "Kreka" Ulica 15. majevičke Tuzla, naselje Gornja Krojčica, MZ "KREKA" Tuzla, 1987.
Ispitivanje geomehaničke podobnosti tla za izvođenje kanalizacione mreže na području MZ "KREKA" Ulica Gine Herman u Tuzli, MZ "KREKA" Tuzla, 1987.
Projekat detaljnih doistraživanja ležišta opekarskih glina Obrijež kod Bijeljine, IGM "DRINA" Bijeljina, 1987.
Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za objekat tvornica betonskih elemenata u Kupresu, "RADNIK" Kupres, 1986.
Prospekcijska istraživanja kvarcnog konglomerata i pješčara na području Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1986.
Prethodna ispitivanja stijenskih masa lokaliteta Veliki greben i Mali greben Ugljevik, sa ocjenom podobnosti za upotrebu u građevinarstvu, "GRAMAT" Ugljevik, 1986.
Geomehanička ispitivanja tla za temeljenje objekata "Sabirni centar za poljoprivredne viškove" i klaonica u Kupresu, GRO "Radnik" Kupres, 1986.
Geomehanička ispitivanja tla ispod temelja objekta skladišta i pretakališta kiseline u krugu fabrike HAK II, "SODA-SO" Tuzla, HAK II, 1986.
Utvrđivanje rezervi ciglarskih glina ležišta Pribava kod Gračanice (1986.)
Utvrđivanje rezervi laporovitih glina ležišta Rosulje-Bare, "USORA" Jelah, 1986.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja opekarskih glina na lokalitetu Pribava I kod Gračanice, "SOČKOVAC" Gračanica, 1986.
Program osnovnih geoloških istraživanja ležišta ciglarske gline Bare, Jelah, IGM "USORA" Jelah, 1985

ISPITIVANJE : Tlo